OBCHODNÝ PODIEL A BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV


Obchodný podiel nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa stane napr. podiel na zisku, ak zanikne účasť manžela - spoločníka v spoločnosti za trvania manželov, tak je to  ...


viac informácií

Zobraziť všetky

Asistencia a zastupovanie pri uzatváraní mimosúdnich dohôd

 

Vedenie súdneho sporu býva často časovo a finančne veľmi náročné. Pokiaľ existuje možnosť a vôľa klienta, hľadajú sa riešenia a východiská pre ukončenie sporu dohodou. Advokát vystupuje ako sprostredkovateľ medzi stranami v spore, s jeho pomocou sa komunikuje často efektívnejšie, lebo nebýva osobne zainteresovaný resp. zaujatý. Pripravujú sa konkrétne návrhy dohody, dojednávajú sa podrobnosti tak, aby mimosúdna dohoda bola v konečnom dôsledku akceptovaná obidvoma stranami. Právne služby zahŕňajú porady s klientom, rokovanie s protistranou, právnu analýzu, vypracovanie a posudzovanie návrhu dohody.